Algemene Voorwaarden

Aangepast op 15 december 2018


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden woorden gebruikt die aanvangen met een hoofdletter. Die woorden hebben de betekenis als in dit artikel uiteen is gezet. De woorden in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Cloudsourcing: een vorm van hosting waarbij Intermax Group voor een Hostingoplossing (hosting)diensten betrekt van derden zoals bijvoorbeeld Derde-leveranciers en/of deze combineert met eigen diensten en/of diensten of apparatuur van Opdrachtgever zelf.
1.3. Derde-leveranciers: partijen die in de cloud (hosting)diensten aanbieden zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend Microsoft, Amazon of IBM.
1.4. Duurovereenkomst: een tussen Partijen gesloten Overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd waarbij Intermax Group continu één (1) of meerdere diensten tegen overeengekomen prijzen en tarieven levert aan Opdrachtgever.
1.5. Gebrek: het substantieel niet voldoen van de prestatie van Intermax Group aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, van een gebrek is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze door Intermax Group Group te reproduceren is.
1.6. Hosting: een dienst waarbij Intermax Group Group aan Opdrachtgever onderdak biedt aan (virtuele) servers en diensten, inclusief internetconnectiviteit en stroom.
1.7. Hostingoplossing: de combinatie van (Managed) Hosting, apparatuur en/of overige diensten die Opdrachtgever afneemt van Intermax Group om te voorzien in de overeengekomen hostingbehoefte.
1.8. Intermax Group: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Intermax Group B.V.”, of iedere andere aan haar gelieerde onderneming die zich van onderhavige Algemene Voorwaarden bedient, daaronder mede begrepen ondernemingen uit de groep zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waarvan Intermax Group deel uitmaakt.
1.9. Managed Hosting: een vorm van Hosting waarbij Intermax Group verantwoordelijk is voor het onderhoud en (systeem)beheer ter zake de Hostingoplossing.
1.10. Meerwerk: alle werkzaamheden die door Intermax Group niet zijn ingeschat en geoffreerd en derhalve geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
1.11. NaWas: anti-DDoS-wasstraat die bij een DDoS-aanval, na inzet van de wasstraat, internetverkeer zodanig schoont, dat - voor zover technisch mogelijk - alleen legitiem verkeer wordt doorgelaten.
1.12. Offerte: een schriftelijk aanbod van Intermax Group voor het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, gericht aan Opdrachtgever.
1.13. Opdrachtgever: wederpartij bij de Overeenkomst met Intermax Group.
1.14. Overeenkomst: een door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.15. Partijen: Intermax Group en Opdrachtgever gezamenlijk.
1.16. Schriftelijk: per brief of per e-mail.
1.17. Service Levels: normen en/of kaders, inclusief toleranties, waaraan overeengekomen diensten dienen te voldoen, uitgedrukt in waarden, tijden, percentages en/of andere eenheden.
1.18. Service Level Agreement: een onderdeel van de Overeenkomst waarin Partijen afspraken gemaakt hebben over de kwaliteit van de overeengekomen dienstverlening door middel van door Intermax Group te behalen Service Levels.

Artikel 2. Aanbieding, toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten waarbij Intermax Group direct dan wel indirect diensten voor Opdrachtgever verricht en/of zaken zoals apparatuur aan Opdrachtgever levert.
2.2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Intermax Group van de hand gewezen. Algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn derhalve niet van toepassing.
2.3. Alle door Intermax Group gedane Offertes en andere uitingen zijn vrijblijvend. Als er een termijn (voor aanvaarding) in de Offerte is opgenomen, dan betreft de termijn alleen de geldigheid van de Offerte en tast de termijn niet de vrijblijvendheid van de Offerte aan. Als er in de Offerte geen termijn is opgenomen, dan geldt dat de Offerte een geldigheid heeft van 15 (vijftien) dagen, waarbij ook deze termijn de vrijblijvendheid van de Offerte niet aantast.
2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de Overeenkomst tussen Intermax Group en Opdrachtgever tot stand door integrale aanvaarding door Opdrachtgever. Deze integrale aanvaarding kan onder andere geschieden door ondertekening van een Offerte uitgebracht door Intermax Group of door middel van akkoord per e-mail. Van aanvaarding is ook sprake indien na het uitbrengen van een Offerte, Opdrachtgever reeds uitvoering geeft aan hetgeen is voorgesteld of geoffreerd, of Opdrachtgever Intermax Group verzoekt reeds uitvoering te geven aan hetgeen is voorgesteld of geoffreerd.
2.5. In afwijking van voorgaande kan een Overeenkomst ook tot stand komen door het sluiten van een raamovereenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Nadere overeenkomsten onder die raamovereenkomst komen tot stand zoals in voorgaand lid uiteengezet, of door middel van het uitreiken van een inkooporder door Opdrachtgever aan Intermax Group, waarbij de inkooporder verwijst naar de gesloten raamovereenkomst. Als op een inkooporder verwezen wordt naar van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden, worden deze ingevolge artikel 2.2 van deze Algemene Voorwaarden van de hand gewezen, en zijn die derhalve niet van toepassing.

Artikel 3. Looptijd en beëindiging Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst gaat in op de datum zoals opgenomen in de Overeenkomst. Bij gebreke waarvan geldt dat de Overeenkomst in gaat op de datum van integrale aanvaarding zoals bedoeld in artikel 2.4 of 2.5 van deze Algemene Voorwaarden.
3.2. Een Duurovereenkomst heeft de looptijd zoals overeengekomen in de Overeenkomst, of bij gebreke waarvan, een looptijd van één (1) jaar. Na ommekomst van de initiële of verlengde looptijd, wordt de Duurovereenkomst stilzwijgend verlengd, voor een periode gelijk aan de initiële looptijd, tenzij de Duurovereenkomst voor het einde van de (verlengde) looptijd, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden tegen het einde van de (verlengde) looptijd, door Opdrachtgever wordt opgezegd. Indien een Opdrachtgever na opzegging van de Duurovereenkomst gebruik blijft maken van de overeengekomen diensten, geldt dat de Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd, waarbij partijen de Duurovereenkomst kunnen opzeggen met een opzegtermijn van zes (6) maanden.
3.3. Voor alle andere Overeenkomsten geldt dat van rechtswege eindigen zodra Partijen over en weer aan hun verplichtingen uit de Overeenkomst voldaan hebben.
3.4. Voor de meeste Overeenkomsten geldt dat deze bestaan uit een deel werkzaamheden, om bijvoorbeeld een Hostingoplossing op te zetten, en een operationeel deel dat zich laat kenmerken als een Duurovereenkomst. Voor het eerste gedeelte van zulke Overeenkomsten geldt artikel 3.3 en voor het tweede gedeelte geldt artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden. Voor het gedeelte van de Overeenkomst dat te kenmerken is als een Duurovereenkomst, geldt dat dit gedeelte ingaat op moment van eerste oplevering, of indien acceptatie zoals bedoeld in Artikel 11 is overeengekomen, op moment van oplevering ter test en acceptatie.
3.5. Intermax Group is onverlet hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
(i) indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
(ii) indien voor Intermax Group aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
(iii) indien Opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van haar onderneming dan wel haar activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
(iv) indien Intermax Group door de samenwerking met Opdrachtgever imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met Opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Intermax Group zal leiden;
(v) indien Intermax Group Opdrachtgever herhaaldelijk gewezen heeft op tekortkomingen ter zake beveiliging, en Opdrachtgever heeft nagelaten de meldingen van Intermax Group op te (laten) volgen.
3.6. In geval van ontbinding als in voorgaand bedoeld, is Intermax Group nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Intermax Group te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.
3.7. In geval van ontbinding als bedoeld in 3.5 is opdrachtgever gehouden alle reeds door Intermax Group gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Intermax Group om volledige schadevergoeding te vorderen.
3.8. Indien Partijen op het moment van ontbinding van een Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder mede begrepen ontbinding door Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door Intermax Group. Door Intermax Group aan Opdrachtgever uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
3.9. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven van kracht. Dit geldt ook bij beëindiging door ontbinding op basis van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Intermax Group in de nakoming van een Overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Opdrachtgever verbindt zich jegens Intermax Group om de leveringen in overeenstemming met de Overeenkomst te aanvaarden en de voorziene medewerking te verlenen.
4.2. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan haar zijde één of meerdere contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden en/of diensten van Intermax Group als zodanig zullen fungeren. Een contactpersoon van Opdrachtgever dient te beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Opdrachtgever. Indien deze persoon niet de kwalificaties heeft welke redelijkerwijs, gezien de aard van de Overeenkomst, verwacht mag worden, houdt Intermax Group zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tot dat Opdrachtgever deze persoon heeft vervangen door een persoon met de juiste kwalificaties.
4.3. Opdrachtgever dient Intermax Group tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen technische gegevens, applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van, die hiervoor bedoelde materialen. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door Opdrachtgever verstrekte materialen als hiervoor bedoeld.
4.4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Intermax Group, of indien Opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, respectievelijk voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft Intermax Group het recht de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Intermax Group is gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, hieronder mede begrepen eventuele leegloopuren.
4.5. Alle door Intermax Group opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen overschrijdingen van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van Intermax Group tot gevolg hebben, noch is de Opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.
4.6. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen, documenten en/of werkinstructies door Opdrachtgever. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of ten gevolge van de niet-tijdige levering van materialen, documenten en/of werkinstructies van Opdrachtgever of leveranciers waarvan Intermax Group of Opdrachtgever zich bedient, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.
4.7. Indien en voor zover een onderdeel in de Overeenkomst voor een vaste prijs wordt aangegaan (fixed price), dan geldt dat alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd welke zijn overeengekomen. In geval van Meerwerk geldt dat Intermax Group zich het recht voorbehoudt daarvoor een aanvullende Offerte uit te brengen, waarbij de desbetreffende werkzaamheden pas zullen worden uitgevoerd na akkoord van de Opdrachtgever.
4.8. Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat door werkzaamheden ten gevolge van Meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Intermax Group kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
4.9. Als het door Intermax Group namens Opdrachtgever aansturen van derden onderdeel is van de Overeenkomst, dan zal Intermax Group niet eerder aanvangen met die werkzaamheden dan nadat Intermax Group van Opdrachtgever een (bijzondere) volmacht heeft verkregen. Aan het aansturen van derden kunnen door Intermax Group nadere voorwaarden verbonden worden, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop gecontracteerd dient te worden door Opdrachtgever met die derden. Met betrekking tot het aansturen van derden kan Intermax Group nimmer een bepaald resultaat garanderen.
4.10. Indien een door Intermax Group ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door Opdrachtgever zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden Intermax Group slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Intermax Group de besluiten Schriftelijk heeft bekrachtigd. Intermax Group is nimmer gehouden een besluit te bekrachtigen indien dat naar haar oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de Overeenkomst van Partijen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waar ook personen van Intermax Group deel van uitmaken, gerechtigd zijn voor en namens Opdrachtgever bindende besluiten te nemen.

Artikel 5. Dienstverlening Intermax Group algemeen

5.1. Voor (Managed) Hosting kan het noodzakelijk zijn dat programmatuur en/of abonnementsdiensten (inclusief diensten van Derde-leveranciers) van derden gebruikt worden door Intermax Group om de Hostingoplossing daadwerkelijk te kunnen leveren. Voor deze programmatuur en/of abonnementsdiensten geldt dat de (open source) licentie voor- en/of abonnementsvoorwaarden ook gelden jegens Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever verstrekt Intermax Group deze (open source) licentie- en/of abonnementsvoorwaarden.
5.2. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Intermax Group, indien en voor zover redelijk, mee aan oplossingen ter zake continuïteit. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit comfortletters, step-in verklaringen en/of escrow. Deze medewerking wordt uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven voor de medewerkers van Intermax Group die belast zijn met het opzetten van de door Opdrachtgever gewenste oplossing ter zake continuïteit. Opdrachtgever erkent dat sommige continuïteitsoplossingen met zich mee kunnen brengen dat Opdrachtgever zekerheid dient te stellen, bijvoorbeeld door het voldoen van een waarborgsom en/of het overleggen van een bankgarantie. In geval van een waarborgsom vergoedt Intermax Group geen rente. Indien onderdeel van een continuïteitsregeling is, het overdragen van images ter zake virtual machines, garandeert Opdrachtgever Intermax Group dat er geen (intellectuele eigendoms)rechten van derden worden geschonden bij overdragen van één of meerdere images.
5.3. Intermax Group garandeert Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht reden, bereid te zijn de dienstverlening ter zake een Hostingoplossing voor een periode van ten minste voor drie (3) maanden voort te zetten, tegen de prijzen en condities zoals deze golden vóór beëindiging van de Overeenkomst.
5.4. Intermax Group maakt alleen backups indien en voor zover dit expliciet is overeengekomen. Indien het maken van backups is overeengekomen, worden de backups gemaakt conform de overeengekomen specificaties.
5.5. Indien een derde meent dat de Hostingoplossing gebruikt wordt om materiaal te hosten dat inbreuk maakt op zijn of haar (intellectuele eigendoms)rechten dan wel het vermeende onrechtmatig of strafbaar materiaal betreft, heeft Intermax Group het recht -ter voorkoming van aansprakelijkheid ter zake- om toegang tot het desbetreffende materiaal ongedaan te maken en/of het materiaal te verwijderen, zonder dat Intermax Group gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding. Voordat Intermax Group hiertoe overgaat dan zal Intermax Group -indien en voor zover rechtens mogelijk en toelaatbaar - Opdrachtgever eerst een termijn gunnen om zelf het materiaal ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen.

Artikel 6. Outsourcing

6.1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de (computer)systemen die Intermax Group in het kader van een Overeenkomst ter zake outsourcing in beheer neemt in eigendom zijn van Opdrachtgever en/of de op de (computer)systemen de juiste licenties aanwezig zijn om de (computer)systemen in beheer te mogen nemen.
6.2. Opdrachtgever vrijwaart Intermax Group van aanspraken van derden die samenhangen met vermeende inbreuken op (intellectuele eigendoms)rechten ter zake programmatuur die aanwezig is op de (computer)systemen zoals deze in het kader van een Overeenkomst ter zake outsourcing door Intermax Group in beheer worden genomen. Deze vrijwaring geldt niet indien en voor zover Opdrachtgever gebruikmaakt van licenties en/of abonnementsdiensten die Intermax Group heeft ingekocht teneinde de in de Overeenkomst overeengekomen dienst(en) te kunnen leveren.
6.3. Op (werkplek)outsourcing zijn de bepalingen van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Pentesten en aanverwante beveiligingsdiensten

7.1. Indien onderdeel van de Overeenkomst is het (continu) testen van de beveiliging van (computer)apparatuur van Opdrachtgever, dan geldt dat Opdrachtgever Intermax Group vrijwaart van aanspraken van derden, inclusief aanspraken van opsporingsambtenaren en de vervolgende overheid, welke aanspraken samenhangen met computervredebreuk of andere schadeveroorzakende ofwel onrechtmatige handelingen, inclusief strafbare feiten, of die samenhangen met de werkzaamheden die Intermax Group in het kader van de Overeenkomst verricht. Voorgaande vrijwaring vervalt indien en voor zover Intermax Group verder gaat dan strikt noodzakelijk is voor het aantonen van een beveiligingsissue.
7.2. In sommige gevallen kan Intermax Group een separate vrijwaringsverklaring verlangen. Opdrachtgever is in zulks geval verplicht mee te werken om te komen tot een separate vrijwaringsverklaring. Intermax Group stelt in zo’n geval haar standaard vrijwaringsverklaring met in de markt gangbare bedingen, aan Opdrachtgever ter beschikking.

Artikel 8. Domeinnamen

8.1. Indien Intermax Group namens Opdrachtgever een domeinnaam registreert, is Opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat zij bij wijzigingen die samenhangen met de registratie, tijdig doorgeeft.
8.2. Indien de factuur ter zake de domeinnaam ten gevolge van het niet voldoen aan voorgaand lid niet uitgereikt kan worden en/of een uitgereikte factuur onbetaald blijft, heeft Intermax Group het recht de domeinnaamregistratie te beëindigen, zonder dat Intermax Group tot schadevergoeding gehouden kan worden door Opdrachtgever.

Artikel 9. Verbindingen

9.1. Indien onderdeel van de Overeenkomst is het afnemen van een verbinding, geldt dat Intermax Group daarvoor gebruik maakt van derden. De (algemene) voorwaarden en/of service level agreements van die derden gelden jegens Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever verstrekt Intermax Group deze (algemene) voorwaarden en/of service level agreements. Deze (algemene) voorwaarden en/of service level agreements kunnen bepalingen ter zake opzegkosten of aansluitkosten bevatten. Intermax Group heeft het recht dit soort kosten een-op-een door te belasten aan Opdrachtgever.
9.2. Voor verbindingen kunnen andere looptijden en/of opzegtermijnen gelden dan bepaald in Artikel 3. In zulks geval is dat vastgelegd in de Overeenkomst.
9.3. Voor de aanleg van een verbinding kan het nodig zijn dat er werkzaamheden verricht dienen te worden op locatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt er in dat geval zorg voor dat Intermax Group en/of haar onderaannemer ter zake, toegang heeft tot de locatie(s) van Opdrachtgever teneinde de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren.
9.4. Opdrachtgever erkent dat een niet of slecht functionerend ISRA-punt, nimmer Intermax Group kan worden aangerekend, daar het ISRA-punt behoort tot de infrastructuur van de exploitant van het kopernetwerk.
9.5. Kosten die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van Intermax Group, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, anders dan geplande weeromstandigheden, (tegenslag bij) graafwerkzaamheden, (onvolledige of gebrekkige) vergunningen, niet of niet-voldoende medewerking verlenen door Opdrachtgever, slechte bereikbaarheid van locatie(s) en/of aansluitpunten, volle ISRA-punten, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10. Advisering, consultancy en overige dienstverlening

10.1. Intermax Group zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Advisering door Intermax Group wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Intermax Group uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
10.2. Indien een Overeenkomst ter zake advies is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Intermax Group steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
10.3. Planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever, werkzaamheden door Intermax Group worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Intermax Group.
10.4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Intermax Group afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.5. Intermax Group zal Opdrachtgever op de overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de advieswerkzaamheden via de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal Intermax Group Schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Intermax Group van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van Opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van Opdrachtgever en bijzondere of voor Intermax Group mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Intermax Group verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Intermax Group hiervan op de hoogte stellen.
10.6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Intermax Group verleende advieswerkzaamheden telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 11. Acceptatie, acceptatietest en garantie

11.1. Indien Partijen overeenkomen dat Opdrachtgever na oplevering een acceptatietest zal uitvoeren, dan vindt die acceptatietest binnen tien (10) werkdagen na de datum van oplevering plaats. De acceptatietest heeft tot doel vast te stellen dat het door Intermax Group opgeleverde voldoet aan de (functionele) specificaties.
11.2. De acceptatietest kan betrekking hebben op (managed) hosting, (werkplek) outsourcing, ontwerpen, diensten en documentatie, hierna te noemen: het onderwerp van acceptatie. De integrale acceptatie vindt plaats door ondertekening van het acceptatieformulier zoals dat door Intermax Group verstrekt wordt.
11.3. Tijdens de acceptatietest zal Intermax Group Opdrachtgever op diens verzoek tegen haar dan geldende tarieven assisteren.
11.4. Bij niet-acceptatie stuurt Opdrachtgever Intermax Group binnen vijf (5) werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden een verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde Gebreken worden vastgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed functioneert en/of voldoet.
11.5. Mocht Intermax Group na afloop van de in dit artikel onder lid 1 genoemde termijn daarbij opgeteld de in voorgaand lid genoemde termijn de resultaten van de acceptatietest niet hebben ontvangen, dan zal Intermax Group het onderwerp van acceptatie als geaccepteerd beschouwen.
11.6. Kleine Gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn.
11.7. Indien en voor zover mogelijk zal Intermax Group na ontvangst van het in dit artikel bedoelde verslag naar beste vermogen de in dat verslag vastgelegde Gebreken verhelpen. Indien de Overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, dan geschiedt dit herstel kosteloos, maar in alle andere gevallen worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie of op basis van een door Opdrachtgever geaccordeerd voorstel in rekening gebracht. Indien een Gebrek samenhangt met programmatuur en/of abonnementsdiensten van derden zoals bedoeld in artikel 5.1, of met leveranciers van verbindingen zoals bedoeld in artikel 9.1, of met de diensten van Derde-leveranciers, kan Intermax Group niet garanderen dat zij de Gebreken kan verhelpen. Het is Intermax Group altijd toegestaan een Gebrek op te lossen door middel van een work-around.
11.8. Indien het opgeleverde door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, dan zal de datum waarop het acceptatieformulier is ondertekend, gelden als de datum van acceptatie.
11.9. Indien Opdrachtgever het opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van oplevering, of indien eerder, ingebruikname als datum van acceptatie.
11.10. Na integrale acceptatie door Opdrachtgever zal Intermax Group het onderwerp van acceptatie bedrijfsklaar opleveren.
11.11. Door middel van het ondertekenen van het acceptatieformulier verleent opdrachtgever décharge aan Intermax Group inzake de werkzaamheden welke aan de acceptatie voorafgingen en accepteert Opdrachtgever het geleverde as is. Gebreken die zich binnen drie (3) maanden na acceptatie openbaren, zullen -indien en voor zover er sprake was van een overeenkomst op basis van fixed price- kosteloos worden verholpen.
11.12. Indien Partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Opdrachtgever het onderwerp van acceptatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en Gebreken, onverminderd de garantieverplichtingen van Intermax Group ingevolge voorgaande lid.

Artikel 12. Koop apparatuur

12.1. Indien onderdeel van de Overeenkomst is de koop van apparatuur door Opdrachtgever, dan geldt dat de (garantie)voorwaarden van de leverancier van wie Intermax Group de apparatuur betrokken heeft, van toepassing zijn jegens Opdrachtgever.
12.2. Met betrekking tot onderhoud en support ter zake de in voorgaand lid bedoelde apparatuur, gelden de voorwaarden van het onderhouds- en/of supportcontract zoals dat door Intermax Group met leverancier gesloten is. Opdrachtgever erkent dat leveranciers na het verstrijken van een bepaalde periode na aanschaf van de in voorgaand lid bedoelde apparatuur geen onderhouds- en/of supportcontract meer wensen af te sluiten.
12.3. Zonder onderhouds- en/of supportcontract heeft Opdrachtgever geen recht op onderhoud en/of support ter zake de aangeschafte apparatuur.

Artikel 13. Eigendom data, apparatuur en licenties programmatuur
13.1. De data die Opdrachtgever verwerkt met de Hostingoplossing blijft altijd aan Opdrachtgever toebehoren. Intermax Group garandeert nimmer opschortingsrechten, retentierechten en/of andere voor Opdrachtgever blokkerende rechten uitoefenen of maatregelen nemen waardoor Opdrachtgever geen toegang meer heeft tot haar eigen data.
13.2. De apparatuur die Intermax Group aanwendt om de overeengekomen diensten te kunnen leveren blijft eigendom van Intermax Group, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever de apparatuur koopt. Indien er sprake is van koop van apparatuur, en dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst, blijft Intermax Group eigenaar van de apparatuur totdat de overeengekomen koopprijs, inclusief daarmee samenhangende kosten en rente, door Opdrachtgever aan Intermax Group is voldaan.
13.3. Indien er sprake is van huur of lease van apparatuur, dan blijkt dit uit de Overeenkomst. De looptijd van de huur of lease blijkt tevens uit de Overeenkomst. Na de looptijd van huur of lease blijft het eigendom van de apparatuur bij Intermax Group berusten, tenzij er in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Voor de huur of lease kan Intermax Group de apparatuur zelf gefinancierd hebben, in welk geval dit blijkt uit de Overeenkomst. Indien Intermax Group de apparatuur gefinancierd heeft kunnen de voorwaarden van de financieringsmaatschappij jegens Opdrachtgever gelden. Bij premature beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht reden, dient -in geval Intermax Group de apparatuur gefinancierd heeft- Opdrachtgever de resterende termijnen te betalen waarvoor Intermax Group een factuur zal uitreiken.
13.4. Intermax Group is gerechtigd de huur of lease van apparatuur tussentijds op te zeggen als zij niet meer in staat is voor de betreffende apparatuur een onderhouds- en/of supportcontract af te sluiten bij de leveranciers van die desbetreffende apparatuur.
13.5. Om de overeengekomen diensten te kunnen leveren dient Intermax Group licenties op programmatuur af te nemen van derden, of abonnementen op functionaliteit van programmatuur af te nemen van derden. Tenzij expliciet in de Overeenkomst anders is overeengekomen, is Intermax Group licentiehouder respectievelijk abonnementhouder.


Artikel 14. Service Level Agreement

14.1. Voor de levering van de in de Overeenkomst overeengekomen diensten kan tussen Partijen een Service Level Agreement overeengekomen zijn. In geval er een Service Level Agreement is overeengekomen, geldt dat de door Intermax Group geleverde diensten conform Service Level Agreement geleverd worden.
14.2. Indien er met betrekking tot bepaalde in de Service Level Agreement overeengekomen Service Level niet gehaald wordt door Intermax Group, is Intermax Group niet automatisch in verzuim. Bij structurele niet nakoming van overeengekomen Service Levels is Opdrachtgever gerechtigd Intermax Group in gebreke te stellen, waarbij Intermax Group een redelijke termijn gegund dient te worden om gedurende een bepaalde redelijke periode de overeengekomen Service Levels wel te halen. Indien in de hiervoor bedoelde redelijke periode de overeengekomen Service Levels wederom structureel niet gehaald worden, verkeert Intermax Group in verzuim.
14.3. Een Service Level Agreement geldt alleen voor objecten en diensten zoals opgenomen in de Service Level Agreement. De in de Service Level Agreement opgenomen Service Levels gelden niet voor ontwikkel-, test-, en/of acceptatieomgevingen tenzij in de Service Level Agreement expliciet is bepaald dat de Service Levels tevens gelden voor die hiervoor bedoelde omgevingen.
14.4. Intermax Group kan voor producten of diensten van Derde-leveranciers, leveranciers van verbindingen zoals bedoeld in artikel 9.1, en voor de abonnementsdiensten van leveranciers zoals bedoeld in artikel 5.1, geen service levels en/of beschikbaarheidspercentages garanderen.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Intermax Group, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie, welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Opdrachtgever door Intermax Group ter beschikking is gesteld. Voor (functionaliteit van) programmatuur geldt artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden. De licentievoorwaarden als in dat artikel bedoeld prevaleren boven de licentie die in dit artikel aan Opdrachtgever verleend worden.
15.2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Intermax Group van apparatuur, programmatuur, materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, hosting, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Intermax Group tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, hosten, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 16. Notice and Take Down

16.1. Indien Intermax Group algemeen voor al zijn Opdrachtgevers geldende gedragsregels hanteert, dan zal Intermax Group die desgevraagd aan Opdrachtgever verstrekken en zal Opdrachtgever verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal Opdrachtgever zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Opdrachtgever zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten, onrechtmatige handelingen, en schendingen van enige andere wettelijke verplichtingen.
16.2. Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Intermax Group steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden op eerste Schriftelijk verzoek van Intermax Group informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Intermax Group gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Voorts is Intermax Group bij schending of dreigende schending van artikel 16.1 gerechtigd om Opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Intermax Group te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Intermax Group jegens Opdrachtgever. Intermax Group is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
16.3. Van Intermax Group kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Intermax Group schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden te informeren.

Artikel 17. Prijzen en tarieven, facturering en betaling

17.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.
17.2. Aan een door Intermax Group afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Opdrachtgever aan Intermax Group kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Intermax Group te leveren prestaties indien dit Schriftelijk is overeengekomen.
17.3. Indien in de Overeenkomst een eenmalige investering is overeengekomen, factureert Intermax Group deze na totstandkoming van de Overeenkomst.
17.4. Indien en voor zover de Overeenkomst het karakter heeft van een Duurovereenkomst factureert Intermax Group deze per kwartaal vooruit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
17.5. Voor uitvoering van diensten of andere werkzaamheden buiten werkuren geldt een (spoed)toeslag welke wordt vastgelegd in de Overeenkomst, of bij gebreke waarvan, deze wordt berekend conform de dan geldende (spoed)tarieven.
17.6. Jaarlijks is Intermax Group gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor Duurovereenkomsten geldt dat Intermax Group haar prijzen en tarieven zal verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS (“alle bestedingen”, 2015 = 100).
17.7. Derde-leverancier en leverancier zoals bedoeld in artikel 5.1, kunnen gedurende de looptijd van de Duurovereenkomst ter zake (Managed) Hosting de prijzen en tarieven verhogen. Intermax Group is in dat geval gerechtigd, buiten de overeengekomen indexering van artikel 17.6 om, een eventuele verhoging, zonder dat daarvoor een akkoord van Opdrachtgever vereist is, aan Opdrachtgever door te belasten.
17.8. Alle facturen dienen door Opdrachtgever betaald te worden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is Opdrachtgever -nadat deze door Intermax Group is aangemaand waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan Intermax Group verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van Intermax Group om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van Opdrachtgever te vorderen. Daaronder mede begrepen de buitengerechtelijke kosten.
17.9. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is Intermax Group gerechtigd haar dienstverlening (gedeeltelijk) op te schorten, op de voorwaarde dat Intermax Group Opdrachtgever van dat voornemen tot (gedeeltelijk) opschorten Schriftelijk op de hoogte stelt.
17.10. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen dienen Schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Intermax Group te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.
17.11. Opdrachtgever stemt er mee in dat Intermax Group haar facturen digitaal per e-mail uitreikt.
17.12. Indien en voor zover Intermax Group een creditnota aan Opdrachtgever heeft uitgereikt, heeft Intermax Group het recht als er sprake is van een Duurovereenkomst, de creditnota te verrekenen met een volgende factuur.
17.13. Betalingen door Opdrachtgever worden steeds eerst toegerekend op de oudste schuld, ook indien ten gevolge van een afbetalingsregeling of anderszins het bedrag van een betaling gelijk is aan of samenhangt met het bedrag van een latere schuld. Betaling strekt voorts in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de hoofdsom.
17.14. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Intermax Group aanleiding geeft, mag Intermax Group van Opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan Intermax Group de verdere uitvoering van de Intermax Group opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten.
17.15. Indien Opdrachtgever geen noodpatches en/of NaWas heeft afgenomen, kan het toch evenwel voorkomen dat Intermax Group bij wijze van zaakwaarneming in uiterste gevallen een noodpatch doorvoert en/of NaWas inzet, in welk geval Opdrachtgever nadien een redelijke vergoeding verschuldigd is. Voor noodpatches geldt dat Intermax Group Opdrachtgever van tevoren over de kosten informeert.

Artikel 18. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming

18.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande Schriftelijke toestemming is verkregen van Intermax Group. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door Intermax Group op onredelijke gronden worden geweigerd.
18.2. Intermax Group is gerechtigd bij de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Intermax Group zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald doorcontracteren aan deze derden.
18.3. Intermax Group is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking of voorwaarden aan derden over te dragen. Zij informeert Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en overmacht

19.1. De totale aansprakelijkheid van Intermax Group wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever daadwerkelijk betaalde prijs, exclusief BTW, waarbij een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen wordt gezien als één (1) gebeurtenis. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een Duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade zoals in voorgaande zin bedoeld, per gebeurtenis beperkt tot hetgeen door Intermax Group in het kader van die Overeenkomst Opdrachtgever in de twaalf (12) maanden aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Opdrachtgever exclusief BTW in rekening is gebracht en daadwerkelijk door Opdrachtgever is betaald, waarbij een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen dient te worden gezien als één (1) gebeurtenis. In geen geval zal de aansprakelijkheid zoals hiervoor bedoeld, voor Intermax Group meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend euro).
19.2. In geval de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe te rekenen is aan een tekortkoming van een Derde-leverancier en in geval Cloudsourcing is overeengekomen in de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Intermax Group beperkt tot hetgeen Intermax Group op basis van de overeenkomsten die zij met de desbetreffende Derde-leverancier gesloten heeft, daadwerkelijk heeft kunnen verhalen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Intermax Group mee aan een cessie, om niet, ter zake haar vordering ter vergoeding van schade op de desbetreffende Derde-leverancier, op voorwaarde van finale kwijting ter zake de door Opdrachtgever geleden schade.
19.3. De aansprakelijkheid van Intermax Group voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Intermax Group voorgeschreven zaken, werkwijzen, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Intermax Group voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.
19.4. De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Intermax Group.
19.5. Tenzij nakoming door de Intermax Group blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Intermax Group wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Intermax Group onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Intermax Group ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Intermax Group in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
19.6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Intermax Group vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan of zoveel eerder door verval van rechten op grond van de wet.
19.7. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Intermax Group zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, daarbij geldt dat de beperkingen en uitsluitingen als geheel voor de gehele groep (Intermax Group en haar onderaannemers) geldt.
19.8. Intermax Group is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Intermax Group zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Intermax Group de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, Schriftelijk in kennis stellen.
19.9. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Intermax Group wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Intermax Group van haar verplichtingen ten gevolge van (langdurige) ziekte, DDoS-aanvallen, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten, stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Intermax Group zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Intermax Group door Opdrachtgever is voorgeschreven.
19.10. Indien een overmachtssituatie langer dan vijf (5) dagen heeft geduurd en Opdrachtgever Intermax Group Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Intermax Group tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Artikel 20. Geheimhouding en verbod overname personeel

20.1. Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene Partij is aangemerkt dan wel de andere Partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is.
20.2. Partijen, en de personeelsleden van Partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van Partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.
20.3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een Partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.
20.4. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens. Intermax Group zal, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Intermax Group, niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van geleverde zaken, Programmatuur en/of dienst(en).
20.5. Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de Overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheimhouden. Voorts draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Intermax Group toont Opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.
20.6. Hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de Overeenkomst.
20.7. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Intermax Group, medewerkers van Intermax Group, inclusief op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst ingehuurd personeel, zoals bijvoorbeeld een ZZP-er, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Bij overtreding door Opdrachtgever verbeurt Opdrachtgever aan Intermax Group een direct opeisbare boete ter grootte van 24 (vierentwintig) maal het hoogste door Intermax Group aan desbetreffende medewerker betaalde bruto-maandsalaris hetgeen op tenminste € 70.000 (zeventigduizend euro) gesteld wordt of, in het geval betreffende medewerker geen werknemer van Intermax Group is, het totaal van de vergoedingen die over de laatste twaalf (12) maanden waarin die medewerker voor Intermax Group werkzaamheden heeft/hebben verricht, betaald / verschuldigd zijn. De boete wordt vermeerderd met € 7.000 (zevend duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Intermax Group om vergoeding van geleden en nog te lijden schade te vorderen.
20.8. Het is Intermax Group toegestaan de naam en het eventuele logo van de Opdrachtgever te gebruiken in (online) uitingen om aan te geven dat Intermax Group producten en/of diensten aan Opdrachtgever levert.

Artikel 21. Verwerken van persoonsgegevens en beveiliging

21.1. Indien Intermax Group bij het leveren van de overeengekomen diensten persoonsgegevens van Opdrachtgever of opdrachtgever(s) van Opdrachtgever verwerkt, neemt Intermax Group de Hostingoplossing niet eerder in productie dan nadat Partijen een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
21.2. Intermax Group stelt, indien er persoonsgegevens verwerkt worden, haar verwerkersovereenkomst ter beschikking. Deze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de DHPA-template. Indien Opdrachtgever haar eigen verwerkersovereenkomst wenst te hanteren, of de door Intermax Group aangeleverde verwerkersovereenkomst wenst te onderhandelen, wordt de tijd die gemoeid is om te komen tot een verwerkersovereenkomst, bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
21.3. Voor de medewerkingsverplichtingen ingevolge de AVG en/of verwerkersovereenkomst geldt dat Intermax Group gerechtigd is de met de medewerking gemoeide tijd in rekening kan brengen bij Opdrachtgever, tenzij de medewerking samenhangt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersovereenkomst aan de zijde van Intermax Group of samenhangt met aantoonbaar niet-nakomen van wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens.
21.4. Indien Intermax Group op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen. Intermax Group staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit ISO 27001 en voor zover van toepassing NEN 7510, waarbij de relevante beveiligingsmaatregelen door Intermax Group zijn bepaald.
21.5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Intermax Group gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Intermax Group is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Intermax Group is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Intermax Group.

Artikel 22. Besluit prudentiële regels ter zake uitbesteding

22.1. Indien Besluit prudentiële regels Wet financieel toezicht (hierna: Wft) op Opdrachtgever van toepassing is, gelden navolgende leden van dit artikel.
22.2. Op eerste verzoek van Opdrachtgever stelt Intermax Group alle informatie beschikbaar welke noodzakelijk is voor de uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever, in het bijzonder wanneer een toezichthouder zoals DNB bij Opdrachtgever om informatie verzoekt.
22.3. Op eerste verzoek van Opdrachtgever voert Intermax Group wijzigingen door in de door haar geleverde Dienst, indien en voor zover dit binnen de scope en de mogelijkheden valt van hetgeen is overeengekomen. Indien Intermax Group een gewenste wijziging van Opdrachtgever niet kan doorvoeren, staat het Opdrachtgever vrij om de Overeenkomst tussentijds, met onmiddellijke ingang, zonder de overeengekomen opzegtermijnen in acht te hoeven nemen, op te zeggen, waarbij Opdrachtgever gehouden is de periodieke vergoedingen voor de Duurovereenkomst die gedurende de resterende looptijd zouden vervallen, in één (1) keer -zonder korting en/of rente- aan Intermax Group te vergoeden.
22.4. Intermax Group is -indien en voor zover mogelijk en redelijk- verplicht om Opdrachtgever in staat te stellen blijvend te voldoen aan het bij of krachtens de wet bepaalde, indien en voor zover de hiervoor bedoelde wet betrekking heeft op het uitoefenen van een bedrijf of instelling zoals bedoeld in de Wft.
22.5. Indien en voor zover een toezichthouder zoals DNB ter plaatse Intermax Group wenst te onderzoeken of te doen laten onderzoeken, werkt Intermax Group hieraan mee.
22.6. Voor artikelen 22.2 tot en met 22.5 geldt dat tijd en middelen die Intermax Group ter zake investeert, door Opdrachtgever tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven vergoed dienen te worden.
22.7. Ter zake continuïteit na beëindiging, geldt hetgeen gesteld is in artikelen 5.2 en 5.3 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

23.1. Op alle Offertes, Overeenkomsten en uit Overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2. Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation van bij voorkeur de SGOA (Stichting Geschillen Oplossing Automatisering, zie http://www.sgoa.org).
23.3. Als Partijen door middel van mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam. Dit laatste geldt niet indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, indien dat het geval is prevaleert de wettelijke regeling inzake absolute en relatieve competentie waardoor derhalve een kantonrechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.
23.4. Bovendien kunnen Partijen zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank voor het nemen van conservatoire maatregelen.
23.5. Indien en voor zover een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
23.6. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Offerte prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven de Offerte.
23.7. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een Offerte, welke Offerte tot doel heeft de samenwerking tussen Partijen uit te breiden en/of aan te passen, of welke tot doel heeft de Hostingoplossing aan te passen, gelden deze Algemene Voorwaarden onverkort voor de gehele samenwerking en/of voor de gehele Hostingoplossing, en komen aan de algemene voorwaarden die op Offertes van toepassing zijn verklaard in het verleden, geen werking en rechtskracht meer toe.


Heeft u een vraag over onze Algemene Voorwaarden?

Indien u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Email ons

info@intermax.nl